20 ekim 2016 YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI  – ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI  – ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
THE LATEST REGULATION DRAFT – SIGNIFICANT CHANGES

1) Toplama faaliyeti hariç, ambalaj atığı sisteminde bulunan tüm firmalar AMBALAJ ATIĞI İŞLEME TESİSİ (ayırma, geri dönüşüm, geri kazanım) başlığı altında toplanacak.

All companies listed in the packaging waste system shall be classified under the title of PACKAGING WASTE PROCESSING (sorting, recycling, recovery) FACILITIES, except for those operating as collectors.

2) Mevcut Toplama-Ayırma Tesisi lisansı almış olan firmalar AYIRMA TESİSİ olacak.

The current facilities operating under the Materials Recovery & Sorting Facility License shall go on as SORTING FACILITY.

3)Toplama faaliyeti lisanstan muaftır.” ifadesi yeni taslakta yok. Lisanstan muaf ifadesi kaldırılmış, onun yerine, bir bölümde belediye toplama işleminin nasıl yürütüleceği belirlenmiş. Belediye toplaması yapmayan firmalarla ilgili bir açıklama yok, bakanlık bu kısımı serbest bırakmış gibi gözüküyor.

Recovery operations can be maintained without a license.” This statement is excluded in the latest draft. Instead, in a different section, how municipalities are to conduct recovery operations are elaborated. There is no info regarding MRFs not collecting household waste. The Ministry seems to have left this field blank.

4) “Belediyeler, ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” İfadesi eklenmiş. Burada bir belirsizlik oluşmuş durumda. Yetkili olmayan kişilerin kim olduğu açıklanmamış.

“Municipalities are to take precautions to prevent packaging waste to be collected by those with no authority.” This statement has been added to the draft. There seems to be an uncertainty here. It is not clear who those are without authority. 

5) Ambalaj atığı üreticileri, karışık ambalaj atığını belediye sistemine vermekle yükümlü. Ancak ayrı olarak biriktirdikleri ambalaj atıklarını geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine de verebilirler. Burada ambalaj atığı üreticisi ile çok geniş bir kapsam oluşturulmuş. Sadece sanayi değil tüm ambalaj atığı üreticileri oluştuğu noktada ayrı biriktirdikleri ambalaj atığını GDT’lere verebilecek.

Packaging waste producers are obliged to deliver mixed packaging waste to municipalities. However, they may give separately collected packaging waste to packaging waste processing facilities and recovery facilities. Packaging waste producer has a wide spectrum of meanings. Not only industrialists but all packaging waste producers may be able to give their on-the-spot separated packaging waste directly to recycling plants, like our members.

6) Daha önce yönetmelikte bulunanSatış noktalarında oluşan ve ambalaj  atığı toplama noktalarında biriktirilen ambalaj atıklarını oluştukları yerde belediyenin sistemine geri kazanımını sağlamak üzere vermekle yükümlüdür.” maddesi tamamen kaldırılmış. Buna göre satış noktaları belediye sisteminden çıkacak gibi gözüküyor.

Packaging waste recollected at point of sale and packaging waste recollection points is to be given the system supported by municipalities. ” This statement which was in the previous Regulation has been removed completely. According to the draft, points of sale are to be removed from municipal systems.

7) “Ambalaj atıklarının görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri olumsuz etkileri engelleyecek şekilde kapalı araçlarla taşınması sağlanır.” maddesi eklenmiş. Kapalı araç tanımı yok.

A new article has been introduced as, “It is obliged to transport packaging waste via closed vehicles designed to prevent any negative impacts on environment such as odor, dust, leakage etc.” However, there is no clear definition of closed vehicle, whether they will be cube trucks or covered trucks.

8) “Belediye (veya toplama için görevli yüklenici), plan kapsamında yürütülecek ambalaj atığı toplama sisteminde evsel atıkların toplanması için kullanılan araç kapasitesinin en az %20’si kadar toplama kapasitesine ve hacmine sahip araç bulundurur.” maddesi eklenmiş. Bu mevcut TAT firmalarını zorlayabilir.

A new article has been added as, “In the packaging waste recollection system conducted in line with a devised plan, the municipality shall assign recovery vehicles with a capacity at least 20% of the capacity of the vehicles assigned to collect municipal waste.” This condition of the article will certainly put MRFs in a very difficult position.

9) Belediyelerin kurduğu/kurdurttuğu aktarma merkezlerinde artık presleme yapılabilecek. Buradan GDT’lere satış işlemi de gerçekleştirilebilecek.

Baling press machines may be operated in transfer stations founded/getting founded by municipalities. From these stations, it will be possible to directly make sales to recycling facilities, that is, also to paper manufacturing companies.

10) Önceki taslakta tesis yer seçimi için yerleşim alanlarına en yakın mesafesinin 250 metre olması gerektiği belirtilmişti. Yeni taslakta bunun yerine sağlık koruma bandı mesafesi dikkate alınıyor.

In the previous draft, the minimum distance between MRFs and settlements were stated to be at least 250m. In the latest draft, health safety belt is stipulated instead.

11) Ayırma tesislerine kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması zorunlu olacak.

It is stipulated in the latest draft that mixed packaging waste accepted to the sorting facility to be sorted only via belt conveyors.

12) Önceden TAT çevre lisansı almış tesisler, lisans sürelerinin sonuna kadar ayırma tesisi olarak faaliyetlerine devam edebilirler. Ancak hangi tip olacakları(1, 2 veya 3) belirtilmemiş. Bu bir belirsizlik yaratacaktır.

Facilities with a previously owned environmental license may maintain their status as sorting facilities until the license expiration date. But it is not stated in which type of classification (1st, 2nd or 3rd) they will be included.

13) Belediye toplama işlemi için; yönetim planı yenilendikten sonra ilk 3 yıl, görevlendirilecek firma için sadece tecrübe durumu göz önünde bulundurulacak. Bununla birlikte tecrübe kriterinin net bir tanımı yapılmamış.

For the first 3 years after the renewal of the management plan for packaging waste recovery in the municipal system, the only criteria to be taken into consideration will be experience when assigning a company for recovery. However, there is no clear description of the so-called experience criteria.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir