Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285) ve Çevre Komisyonu Raporu

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1285) ve Çevre Komisyonu Raporu

Çevre kanununda değişiklik yapılmasına dair teklif komisyonda önemli değişikliklerle meclise gittiği görülmüştür. Bu maddelerde en dikkat çeken değişiklik çevre katılım payının üreticiler yerine piyasaya sürenlerden alınacağı ifade edilmiştir. detaylar için aşağıdaki bazı maddeleri inceleyebilirsiniz.

Yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğünün zorunluluk şeklinde devam etmesinin daha yerinde olacağı kabul edilmiştir.

Ayrıca çevre görevlisi ifadesinin kanunda çevre mühendisi olarak değiştirilmesi konusunda bir karar alınmıştır.

 

Madde 3 Teklifin Çerçeve 3 üncü maddesi; çerçevesinde yer alan ve onikinci fıkrasında yer alan “oluştururlar” ibaresinin “oluşturabilirler” şeklinde değiştirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin, üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğünün zorunluluk şeklinde devam etmesinin daha yerinde olacağı öngörüsüyle Teklif metninden çıkarılmak ve teselsül ettirilmek suretiyle Çerçeve 2 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Teklifin Çerçeve 10 uncu maddesi; 2872 sayılı Kanuna eklenen, – Ek madde 11 in; geri kazanım katılım paylarının yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen tutarlar için, Cumhurbaşkanına yarısına kadar artırma veya yarısına indirmeye yetki verilmesi

amacıyla yeniden düzenlenmek, Ek madde 11 e bağlı ek (1) sayılı listede yer alan plastik poşet ve bitkisel yağdan alınacak geri kazanım katılım pay tutarlarının değiştirilmesi ve elektrikli ve elektronik eşyalarda küçük ev aletleri dışındaki aletlerin de kapsama alınması için yeniden düzenlenmek,

MADDE 8- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. “Geri kazanım katılım payı EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. Tahsil edilen katılım payları tahsil edildiği ayı takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve aynı süre içinde Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.”

– Ek 12 nci maddede Bakanlığın depozito uygulamasını zorunlu tutması için, “tutabilir” ibaresinin “tutar” şeklinde değiştirilmek, ek 13 madde ile birlikte, kanun tekniğine uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmak, ve teselsül ettirilmek suretiyle Çerçeve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Depozito EK MADDE 12- Bakanlık, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulanmasını zorunlu tutar. Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

 

 

Kaynak:

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss15.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir