SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

Taslak MaddesiGörüş ve DeğerlendirmeTeklif
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,

 

Kurulun kim tarafından kurulacağı sonraki maddelerde açıklanmış ancak bu tanıma da eklenmesi açıklayıcı olacaktır.Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla, Bakanlıkça oluşturulan ve Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,

 

Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

s) Sıfır atık toplama sistemi: Evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan; kağıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıklar ile diğer atıkların, en az ikili olmak üzere, ayrı olarak biriktirildiği ve toplandığı sistemi

ş) Sıfır atık yönetim sistemi: Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan, ek-2’de örneklenen yönetimi,

s ve ş bentleri arasında uyumsuzluk var. s bendine göre ikili toplama yeterli olacaktır ancak ş bendinde tüm atıkların türüne göre ayrı toplanması gerektiği yazılmış.İki madde arasındaki uyumsuzluk giderilmelidir.
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

ü) Toplama: Atıkların ayrı toplandığı yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,

 

 

‘’Toplandığı’’ ifadesi yerine ‘’biriktirildiği’’ ifadesi kullanılması uygun olabilir.ü) Toplama: Atıkların ayrı biriktirildiği yerlerden taşınması amacıyla alınmasını,

 

Madde 5-h – Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerlerden; 100 bin üzeri nüfusa sahip belediyeler ile alışveriş merkezleri, havalimanları, limanlar, marinalar, 4 ve 5 yıldızlı oteller Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.Üniversitelerin de oluşturduğu atık ve potansiyeli göz önüne alınarak zorunlu kısma dahil edilmesi olumlu olabilir. Grup A’da bulunan tüm yerlerin buraya eklenmesi daha açıklayıcı olabilir.Madde 5-h – Sıfır atık yönetim sistemine geçen yerlerden; Grup A’da bulunanlar, Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen esaslar çerçevesinde Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlüdür. Diğer yerler talep etmeleri halinde sıfır atık belge müracaatında bulunabilir.
Madde 5-ı Sıfır atık yönetim sistemini kendi imkanları ile kuran ve/veya kurduran yerler sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirdikleri atıklarını herhangi bir çevre lisanslı atık işleme tesisine verebilirler. Söz konusu sistemin belediye tarafından kurulması halinde biriktirilen atıklar belediyenin toplama sistemine verilir.

i) Konutlar, belediyenin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirilir, ayrıca sıfır atık belgesi düzenlenmez.

 

 

(ı) bendine göre Sıfır atık sistemini kendisi kuran yerler atıklarını istedikleri gibi yönetebilmektedir. Ancak buradaki YERLER ifadesi çok kapsamlı olup, konutları da kapsamaktadır. (i) bendinde ise konutların belediye yönetim sistemi içerisinde değerlendirileceği belirtilmiştir. Ancak (ı) bendine göre konutlar(özellikle siteler) atıklarını kendileri yönetme hakkına sahip gözükmektedir.Madde 5-ı ı) Sıfır atık yönetim sistemini kendi imkanları ile kuran ve/veya kurduran konut harici yerler sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirdikleri atıklarını herhangi bir çevre lisanslı atık işleme tesisine verebilirler. Söz konusu sistemin belediye tarafından kurulması halinde biriktirilen atıklar belediyenin toplama sistemine verilir.

 

Madde 7-e) Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemekle ve/veya bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla, görevli ve yetkilidir.

 

Bakanlığın taşra teşkilatlarında bu hizmeti sunabilecek kadro ve eleman bulunmamaktadır.Yetkilendirilmiş kuruluşlar bu konuda destek olabilir.
Belediyelerin görev ve yetkileri MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile belediye genelinde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

 

Büyükşehir belediyelerine verilen görev yeterli değildir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde olduğu gibi sadece yüzeysel görevler verilmiştir. Ancak sıfır atık sisteminin çok geniş kapsamlı bir uygulama olması nedeniyle Büyükşehir belediyelerine daha fazla görev verilmelidir. Özellikle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda dışında kalan alanlarda (ana caddeler, toplu taşıma noktaları, meydanlar v.b.) Büyükşehir belediyelerinin uygulamaya yönelik çalışma yapması zorunlu olmalıdır.Büyükşehir belediyelerinin yapması gereken çalışmalar ile ilgili bir madde yazılmalıdır.
MADDE 9– (1) Sıfır atık belgesine sahip yerler; ç) Uyguladıkları sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla düzenli aralıklarla izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakla,

 

 

Burada düzenli aralıklar ifadesi yerine süre verilmelidir. Bu ifadeye göre firmalar 3 yılda bir eğitim yapabilirler.ç) Uyguladıkları sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla 6 ayda bir olmak üzere izleme, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmakla,
Madde 14-– (3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

 

Sıfır atık gönüllülük esasına dayalı olsaydı sıfır atık belgesi iptali yeterli bir ceza olabilirdi ancak burada zorunluluk olan kurumlarda yaptırım belirtilmelidir.Madde 14-– (3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen hükümler ve idari yaptırım uygulanır.

 

Ek-1 UYGULAMA TAKVİMİ

Grup A

*1000 ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları…

Bu projenin çıkış noktası kamu kurumları olmasına rağmen kamu kurum çalışan sayılarının çok yüksek tutulması sistemin yaygınlaşmasını yavaşlatacaktır.Tüm kamu kurumları Grup A’ya eklenmelidir.
EK-1 UYGULAMA TAKVİMİ

Grup A

100’den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları

 

Bu maddede çalışan sayısı hesaplanırken şubeler ayrı mı hesaplanacak, yoksa şirketin toplam çalışanı mı dikkate alınacak?Belirsizlik giderilmelidir.
EK-4 AYRI BİRİKTİRİLECEK ATIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

20 01 08 -Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları 20 01 25 – Yenilebilir Sıvı ve Katı yağlar 20 02 01 – Park, Bahçe ve diğer yerlerden kaynaklı biyolojik olarak bozunabilir atıklar (kahverengi ve yeşil atıklar) 20 03 02 – Pazar yerlerinden kaynaklanan atıklar

 

Bu ekte organik atıklar konteynerine yağların da atılabileceği belirtilmiş. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir